Din konsult för ett hållbart & energieffektivt inneklimat

Våra tjänster

ProjPartner är tekniska konsulter inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi planerar och utformar framtidens samhällen och städer.

Vi erbjuder i dagsläget konsulttjänster inom följande områden:

Installation

Projektering av VS, ventilation, kyla, yttre VA samt styr och övervakning

Installationssamordning

Statusbesiktningar och inventering 

BAS-P 

Utredningar 

Kalkyler

Hållbarhet

Miljöbyggnadssamordning

BREEAM

NollCO2

Klimatdeklarationer

Klimatkartläggningar

Energi

Energiberäkningar

Inneklimatberäkningar

Dagsljusberäkningar 

IDA ICE

Entreprenadskede

Entreprenadbesiktningar 

CE-märkning 

Injustering 

BAS-U

Hållbar fastighetsutveckling ger ekonomiska, ekologiska och sociala vinster

Världen ställer om mot ett hållbart samhälle. Utmaningarna är stora och kraven på hållbarhet, digitalisering och säkerhet ökar, inte minst när det gäller byggnader. Förståelsen för helheten är därför helt avgörande, oavsett om det handlar om modernisering av en fastighet eller utveckling av en helt ny stadsdel. Den snabba tekniska utvecklingen och kraven på hållbarhet gör att komplexiteten i projekten ökar. Att i en turbulent tid kunna greppa helheten och samtidig ha kontroll på alla detaljer är en stor utmaning som kräver lång erfarenhet och teknisk expertis.  

ProjPartner erbjuder den senaste ingenjörskonsten inom ett brett utbud av tjänster och rådgivning inom hållbar fastighetsutveckling – allt från energisamordning och miljöcertifieringar till klimatberäkningar. Tillsammans med dig som kund skapar vi skräddarsydda lösningar för att ditt projekt ska nå uppsatta hållbarhetsmål. På den här sidan presenteras ett urval av våra tjänster.

Klimatberäkningar och utredningar 

Hur stor klimatpåverkan har din byggnad eller din fastighet? Genom en klimatberäkning kan du få en bild av nuläget och beslutsunderlag för att prioritera rätt förbättringsåtgärder. ProjPartner erbjuder exempelvis:

1. Klimatdeklaration av byggnader 
En klimatdeklaration redovisar klimatpåverkan av att producera en byggnad. Sedan den 1 januari 2022 är det lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. 

2. Klimatkartläggning 

Genom Green House Gas Protocol (GHG Scope 1,2,3), Miljöspendanalys och andra vedertagna metoder beräknar vi en hel verksamhets klimatpåverkan och hur stor andel av utsläppen olika aktiviteter står för. 

3. Livscykelanalys, LCA och Klimatkalkyl 

Med LCA-metodik beräknar vi miljöpåverkan under en byggnads hela livscykel. Resultatet används för att projektera och bygga mer hållbart, klimatoptimera en byggnad eller jämföra olika lösningar.

Miljöcertifiering skapar konkreta mål för hållbara värden

Miljöcertifiering är ett sätt att översätta hållbarhetsarbetet i konkreta mål vilket underlättar kravställning och prioritering av åtgärder. Genom att miljöcertifiera din byggnad kan du påverka både energianvändning, driftkostnader och inomhusmiljö samtidigt som du åstadkommer en positiv påverkan på fastighetens värde och attraktionskraft. 

Vi arbetar med: 

  • Miljöbyggnad 
  • BREEAM
  • GreenBuilding
  • NollCO2

Vi agerar Miljöbyggnadssamordnare samt genomför beräkningar för samtliga indikatorer som kräver detta i Miljöbyggnad: 

  • Värmeeffektbehov. 
  • Energibalansberäkning (även för bygglov). 
  • Dagsljusberäkningar. 
  • Solvärmelast. 
  • Termiskt klimat sommar och vinter. 
  • Klimatpåverkan byggskede.

Vi genomför också miljöcertifieringsuppdrag för befintliga byggnader, med Miljöbyggnad iDrift.

ProjPartners process

Vi är ProjPartner

ProjPartner är ett tekniskt konsultbolag som arbetar över hela landet.
Vi är specialiserade inom VVS, energi och hållbarhet. Vår erfarenhet sträcker sig över alla tänkbara miljöer, exempelvis försvarsanläggningar, sjukhus, polishus, bostäder, kontor, skolor, industri och idrottsanläggningar.  Vi vill och kan medverka i alla faser i ett byggprojekt, från förstudie till projektering, genomförande, kontroll och besiktning samt drift och FM.

Copyright © 2023 ProjPartner  |  Sitemap |  Cookies  |